รายงานสรุปผลการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ 3 : เรื่องการวิจัยนโยบายการปฏิรูประบบอุดมศึกษาและการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ /

Corporate Author
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1