เรียนรู้ บูชา พระบรมธาตุเมืองนคร /

ผู้แต่ง
บัญชา พงษ์พานิช
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครศรีธรรมราช : วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1