การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องวิชชาในพระไตรปิฎก = An Analytical Study of Vijja in the Tipitaka /

ผู้แต่ง
แม่ชีวิไล ฤทธิ์อินทร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1