สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 400 ปีของการครองราชย์ /

ผู้แต่ง
วุฒิชัย มูลศิลป์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : รุ่งแสงการพิมพ์, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4