มโนทัศน์เรื่อง"สัจจะ"ในพุทธปรัชญาเถรวาท = The Concept of SACCA in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม (ศรีประสม)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ร854ม 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 106 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.