มโนทัศน์เรื่อง"สัจจะ"ในพุทธปรัชญาเถรวาท = The Concept of SACCA in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม (ศรีประสม)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1