ศึกษาการนำหลักจริยธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน:ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านมะม่วงทอง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of the Moral Principles in Daily Life Practice:A Case Study of the Village Fund Members of Ban Mamuangthong,Lanska District, Nakhonsithammarat /

ผู้แต่ง
สมศักดิ์ ตระบันพฤกษ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ส282ศ 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 131 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.