ธรรมดุษฏี /

ผู้แต่ง
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3 ส243ธ 2537
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ส่องศยาม, 2537
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
285 หน้า