การศึกษาความเข้าใจเรื่องหลักกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล = A Study of the Understanding in the Law of Kamma in Theravada Buddhism of the Higher Matthatomsuksa Students of Nawaminthrachinuthit satriwitthaya Phutthamonthon School /

ผู้แต่ง
ธนกฤต นาคศรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 ธ134ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 89 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.