พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน : ย่อความจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี 45 เล่ม /

ผู้แต่ง
สุชีพ ปุญญานุภาพ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 16