การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องกัมมัสสกตาญาณในพระพุทธศาสนาเถรวาท = An Analytical Study of Kammassakatanana in Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
แม่ชีบุปผา หงส์ชั้น
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 บ369ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฉ) 117 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.