การปฏิบัติต่ออารมณ์ในพุทธศาสนาเถรวาท = The Ways to Treat with Sense-Objects in Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
พระอัศเจรีย์ จนฺทวณฺโณ (พันธ์แก้ว)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1