วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สุภา, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1