วัฒนธรรมข้าวในสังคมไทย : การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลง /

ผู้แต่ง
งามพิศ สัตย์สงวน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1