ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด = Customers' Satisfaction to the Services of Roi-Et Public Library /

ผู้แต่ง
อดิศักดิ์ ทุมอนันต์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1