ศึกษาการนำหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปกครององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณี ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of the Ten Rules of Governing to Tambol Administrative Organization : A Case Study of Tambol Khuan Nong Hong,Cha-Aud District,Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
สุทิน ขุนสิทธิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3012 ส779ศ 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-จ), 122 หน้า ; 30 ซม.