การรับรู้สิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอาสาสมัครสาธารณสุข : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด = Awareness of Election Rights and Liverty of Public Health Volunteers : A Case Stufy of Changhan District, Roi-Et /

ผู้แต่ง
นพดล ถวิลรักษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1