ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีต่อกระบวนการบริหารจัดการของสถานีตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด = The Policemen's Attitudes toward the Police Station Administration:A Case Study of Srisomdej Police Station Roi-Et Province /

ผู้แต่ง
ประกาศิต มีทอง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 353.36 ป192ท 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฉ) 86 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.