การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด = Local Resident's Participation in soriting out Garbage Under Jurisdiction of Roi-Et Municipality /

ผู้แต่ง
ฉัตรชัย นวลเพ็ญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1