ผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ = Achievements in Development Strategies for Provincial Administration Organization : A Case Study of Kalasin Province /

ผู้แต่ง
คมกริช โภยอ่อนตา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1