สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาวิชาการของตำรวจชั้นประทวน : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด = Problems and Requirements in Academic Development of NonCommissioned Police:A Case Study of Muang Roi-Et Police Station /

ผู้แต่ง
ชนณรงค์ วันชา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1