การพัฒนาสถาบันครอบครัวตามหลักคำสอนเรื่องพรหมจรรย์ในพุทธปรัชญาเถรวาท = Family Development According to the Teaching of Chaste Live in the Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระฉลาด นิปโก (เถาปรัก)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1