รัฐศาสตร์แนวพุทธ : พรหมวิหาร 4 กับนักปกครอง = Buddhistic Political Science : The Four Sublime States /

ผู้แต่ง
พระมานิต เตชวโร (อุดนอก)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1