ภาวะผู้นำของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส) = Leadership of Somdet Phra Maha Virawongse (Aun Tiso) /

ผู้แต่ง
พระอธิการสุพัฒน์ สุภทฺโท (สูงสนิท)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1