การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องการบูชาในพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาฮินดู = Worship in buddhism and Hinduism : A Comparative Study /

ผู้แต่ง
พระจรัสพัฒน์ คมฺภีรธมฺโม (สาครเจริญ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1