การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องการบูชาในพุทธศาสนาเถรวาทกับศาสนาฮินดู = Worship in buddhism and Hinduism : A Comparative Study /

ผู้แต่ง
พระจรัสพัฒน์ คมฺภีรธมฺโม (สาครเจริญ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 291 จ159ก 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ), 117 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.