ประชาธิปไตยในมโนทัศน์ของพระพุทธศาสนา = Demcoracy in the Concept of Buddhism /

ผู้แต่ง
พระธรรมนูญ ธมฺมธโร (หอมไม่วาย)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1