ความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย /

ผู้แต่ง
พระมหากิตติพงษ์ วงศ์สาย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1