การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดทางสังคมในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาขงจื้อ = A Comparative Study of Social Concepts in Theravada Buddhist Philosophy and Confucian Philosophy /

ผู้แต่ง
พระณัฐพงษ์ ปญฺญาวชิโร (ฉลาดแหลม)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ณ339ก 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ) 134 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.