การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดทางสังคมในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาขงจื้อ = A Comparative Study of Social Concepts in Theravada Buddhist Philosophy and Confucian Philosophy /

ผู้แต่ง
พระณัฐพงษ์ ปญฺญาวชิโร (ฉลาดแหลม)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1