ระบบบริหารคุณภาพ ISO9000 กับการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร = ISO 9000 and Administration of Local Administration Body : A Case Study of Khuang Kham Tambon Administration Organization Mueang District, Yasothon District /

ผู้แต่ง
จุฬาพร กรธรทรัพย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1