การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดจิตวิทยามนุษยนิยมกับพุทธปรัชญาเถรวาท = A Comparative Study of Concept of Humanistic Psychology and Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
แม่ชีชุลีพร ปาละกวงศ์ ณ อยุธยา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1