การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดจิตวิทยามนุษยนิยมกับพุทธปรัชญาเถรวาท = A Comparative Study of Concept of Humanistic Psychology and Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
แม่ชีชุลีพร ปาละกวงศ์ ณ อยุธยา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ช638ก 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช) 122 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซซม.