นักปกครองในอุดมคติตามแนวพระพุทธศาสนา = Ideal Administrator in Buddhism /

ผู้แต่ง
พระมหานพรัตน์ รตฺนรํสี (กรแก้ว)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1