มโนทัศน์เรื่องอาหารในพุทธปรัชญาเถรวาท = The Concept of Nutriment in Theravada Buddhsit Philosophy /

ผู้แต่ง
พระพิชิตย์ ปญฺญาวชิโร (เหมาเหมาะดี)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 พ649ม 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฉ) 126 หน้า ; 30 ซม.