มโนทัศน์เรื่องอาหารในพุทธปรัชญาเถรวาท = The Concept of Nutriment in Theravada Buddhsit Philosophy /

ผู้แต่ง
พระพิชิตย์ ปญฺญาวชิโร (เหมาเหมาะดี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1