ศึกษาวิเคราะห์เรื่องทรัพย์ในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of Treasures in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระกัณฐพล โอภาโส (บุญประสิทธิ์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ก385ศ 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ), 105 หน้า ; 30 ซม.