ศึกษาวิเคราะห์เรื่องทรัพย์ในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of Treasures in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระกัณฐพล โอภาโส (บุญประสิทธิ์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1