ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตเทศบาลเมืองยโสธร = Factors Affecting the Brawls of the Teenagers : A Case Study of Yasothon Municipality Area /

ผู้แต่ง
อรนันท์ ยุพฤทธิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1