ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักมนุษยธรรมในระบอบการปกครองของไทยกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา = A Study of the Relation Between the Humanity Principles in Thai Administrative System and the Doctrines in Buddhism /

ผู้แต่ง
เพชรจริง ด่านสิริสุข
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1