การศึกษาเรื่องพุทธานุภาพ = A Study of the Buddha's Capability /

ผู้แต่ง
สฤษฎ์ ธราธัชกุญชร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1