ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการบริการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ = People's Attitudes Toward Services of the Treasury Office in Kalasin Zone /

ผู้แต่ง
มนัส สุวรรณกาโล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1