การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ = Popular Participation in Local Governmetn : A Case Study of Tambon Yarngkarm Administrative Organization,King Amphoe Doi Loh,Changway Chiang Mai /

ผู้แต่ง
พระพงศกร โสภโณ (สิทธิบุญทา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1