ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อปัญหาการปกครองที่ครูปฏิบัติต่อนักเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด = The Students'Opinion on the Administratio Problem of Teachers Towards Students : A Case Study Muang Roi-Et School,Roi-Et Province /

ผู้แต่ง
บพิตร ยิ่งกำแหง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1