แรงจูงใจในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร = Motivation in Local Election for Tambon Administration Organization Members : A Case Study of Tambon Srikaeo, Loeng Nok Tha District, Yasothon Province /

ผู้แต่ง
บุญเลิศ คนหาญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1