ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = People's Satisfaction Toward the Service of Municipality,Tambon Wang DinAmphoe Lee,Lanphun Province /

ผู้แต่ง
สุบิน สิงหนาท
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1