การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องความกตัญญูในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาขงจื๊อ = A Comparative Study of Gratefulness (Katannuta) in Theravada Buddhist Philosophy and Comfucius Philosophy /

ผู้แต่ง
พระมหาสมาน ชาตวิริโย (ศศิสุวรรณพงศ์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1