ศึกษาวิเคราะห์หลักศีล 5 ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการควบคุมทางสังคม = An Analytical study of the Five Precepts and It's Influence on social Control /

ผู้แต่ง
พระมหาเกรียงศักดิ์ กิตฺตชโย (ไชยสมศรี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1