เศรษฐกิจชุมชนกับการพึ่งตนเองของกลุ่มศรัทธาวัดบ้านทัพอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Community Economy for Self-Reliance of Wat Ban Thup Supporters, Mae Chaem District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
พระมนตรี ปญฺญาสิริ (เมืองมา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1