บทบาทของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในหมู่บ้านกู่เสือ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = The Role of the Primary Health Care Volunteer in quality of LifeDevelopment,Mooban Koosua,Tambon Yang Noeng,Amphoe Sarapee,Chaiang Mai Province /

ผู้แต่ง
สุรพร คันธากร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1