ศึกษาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในจังหวัดแพร่ = A Case Study of Monk's Paticipation in Community Development : A Case Study of Tambon Public Moral training Project in Phrae Province /

ผู้แต่ง
พระครูพิบูลพัฒนโกศล (ฟุ่มเฟือย)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1