การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อเรื่องพระอุปคุตในวรรณกรรมไทยใหญ่จังหวัดแม่ฮ่องสอน = An Analytical Study of the Belief in Phra Upagutta in the Shan Literature in Mae Hong Son Province /

ผู้แต่ง
ประเวช คำสวัสดิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1