การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางอริยสัจสี่ : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนบ้านศาลาหมู่ที่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Waste Management by Way of the Four Noble Truths : A Case Study of Ban Sala Community,Tambon Don Kaew,Amphoe Mae Rim,Chang Wat Chiang Mai /

ผู้แต่ง
พระธนากรณ์ สุเมโธ (ทายะนา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1