คติความเชื่อล้านนาเรื่องผีปู่ย่าที่ตรงกับจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา = Moral Teachings in Lanna People's Belief in Ancestral Spirits that Correspond to Buddhist Moral Principles /

ผู้แต่ง
พระพิเชษฐ์ ธีรปญฺโญ (ชัยมูล)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1