คติความเชื่อล้านนาเรื่องผีปู่ย่าที่ตรงกับจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา = Moral Teachings in Lanna People's Belief in Ancestral Spirits that Correspond to Buddhist Moral Principles /

ผู้แต่ง
พระพิเชษฐ์ ธีรปญฺโญ (ชัยมูล)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.31211 พ654ค 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ), 126 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.