ปัจจัยทางสังคมที่ผลักดันผู้สูงอายุมาอยู่สถานสงเคราะห์คนชรา : กรณีศึกษาสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ = Social Factors that Cause the Elderly to take Shelter at the Eldery Home:A Case Study of Chaing Mai dhammapakorn Elderly Home /

ผู้แต่ง
พระขันธ์แก้ว จิตฺตปญฺโญ (แสงปัญญา)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 362.6 ข344ป 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 151 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.