ปัจจัยทางสังคมที่ผลักดันผู้สูงอายุมาอยู่สถานสงเคราะห์คนชรา : กรณีศึกษาสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ = Social Factors that Cause the Elderly to take Shelter at the Eldery Home:A Case Study of Chaing Mai dhammapakorn Elderly Home /

ผู้แต่ง
พระขันธ์แก้ว จิตฺตปญฺโญ (แสงปัญญา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1