ประวัติศาสตร์ไทย : สมัยโบราณ-กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น /

ผู้แต่ง
มาตยา อิงคนารถ
Corporate Author
ทวี ทองสว่าง, วัฒนา รอดสำอางค์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2529
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1